Το Phalcon είναι μια C επέκταση, οπότε θα πρέπει να κατεβάσετε ένα δυαδικό για την πλατφόρμα σας ή να το μεταφράσετε από τον πηγαίο κώδικα.

Ubuntu ή Debian

Για να εγκαταστήσετε το Phalcon στο Ubuntu, χρειάζετε να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα:

curl -s "https://packagecloud.io/install/repositories/phalcon/stable/script.deb.sh" | sudo bash

sudo apt-get install php5-phalcon

# Ubuntu 16.04+, Debian 9+
sudo apt-get install php7.0-phalcon

Εάν θέλετε να εγκαταστήσετε την παλαιότερη έκδοση του Phalcon (1.x), χρησιμοποιήστε το ακόλουθο PPA:

sudo apt-add-repository ppa:phalcon/legacy

Αν σας λείπουν apt-add-repository, εκτελέστε την ακόλουθη εντολή:

# Ubuntu 14.04+
sudo apt-get install software-properties-common

# Ubuntu 12.04
sudo apt-get install python-software-properties

Compilation

Στο Linux μπορείτε εύκολα να εγκαταστήσετε την επέκταση από τον πηγαίο κώδικα.

Aπαιτήσεις

Χρειάζεστε κάποια πακέτα να έχουν εγκατασταθεί προηγουμένως:

# Ubuntu
sudo apt-get install php5-dev php5-mysql gcc libpcre3-dev

# Fedora
sudo dnf install php-devel php-mysqlnd gcc libtool pcre-devel re2c

# RHEL
sudo yum install php-devel php-mysql gcc libtool pcre-devel

# Suse
yast2 -i php5-pear php5-devel php5-mysql gcc libtool pcre-devel

# macOS (Homebrew)
brew tap homebrew/dupes
brew tap homebrew/versions
brew tap homebrew/php
brew install php5x php5x-phalcon # php55, php56, ...

# macOS (MacPorts)
sudo port install php73-phalcon # php72, php71, php56, ...

Compilation

1. Για να δημιουργήσετε την επέκταση από τον πηγαίο κώδικα C ακολουθήστε τα εξής βήματα:

git clone --depth=1 "git://github.com/phalcon/cphalcon.git"
cd cphalcon/build
sudo ./install

2. Προσθέστε την επέκταση στο φάκελο php.ini:

extension=phalcon.so

3. Επανεκκινείστε τον webserver

Arch Linux

Υπάρχει ένα PKGBUILD για το ArchLinux διαθέσημο εδώ

OpenSUSE

Υπάρχει ένα διαθέσιμο πακέτο εδώ (χάρις στον Mariusz Łączak)

FreeBSD

Ένα port είναι διαθέσιμο για το FreeBSD. Χρειάζεται μόνο αυτές τις λίγες εντολές για να το εγκαταστήσετε:

pkg_add -r phalcon

ή

cd /usr/ports/www/phalcon && make install clean

cPanel

Μετά από αιτήματα από την κοινότητα, οι προγραμματιστές του cPanel κυκλοφόρησαν μια προσαρμοσμένη λειτουργική μονάδα που επιτρέπει την εγκατάσταση του Phalcon στις σελίδες φιλοξενείας που διαχειρίζονται με το cPanel. Πληροφορίες μπορούν να βρεθούν εδώ. Η λειτουργική μονάδα διατηρείται στο Github.

Εξαρτήσεις

Παρόλο που το Phalcon δεν έχει δυαδικές συνδέσεις με άλλες επεκτάσεις, χρησιμοποιεί κάποιες από αυτές για πλέον λειτουργικότητα. Οι επεκτάσεις που χρησιμοποιούνται είναι:

Δεν είναι απαραίτητο για όλες τις παραπάνω επεκτάσεις να είναι παρόντες στο σύστημα που έχει το Phalcon εγκατεστημένο. Μπορείτε να εγκαταστήσετε μόνο αυτές τις επεκτάσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας. Για παράδειγμα, αν χρησιμοποιείτε μια βάση δεδομένων MySQL, τότε μπορείτε να φορτώσετε μόνο τις επεκτλασεις PDO και PDO/MySQLαγνοώντας τις Oracle, SQlite, Postgresql και Mongo.

Δείτε τη σελίδα υποστήρηξης μας, για τρόπους που μπορείτε να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας. Θα κάνουμε ότι μπορούμε να σας βοηθήσουμε.