Εργαλεία για προγραμματιστές

Τα εργαλεία αυτά είναι μια συλλογή από χρήσιμα scripts για τη δημιουργία σκελετό κώδικα. Κύρια μέρη της εφαρμογής σας μπορούν να δημιουργηθούνε με μια απλή εντολή, που σας επιτρέπει να αναπτήξετε πολύ εύκολα εφαρμογές με το Phalcon.


Εγκατάσταση με Composer

Εγκαταστήστε το composer σε μια κοινή τοποθεσία ή στην εφαρμογή σας:

curl -s http://getcomposer.org/installer | php

Δημιουργήστε το αρχείο composer.json ως εξής:

{
    "require": {
        "phalcon/devtools": "dev-master"
    }
}

Εκτελέστε το πρόγραμμα εγκατάστασης composer:

php composer.phar install

Δημιουργήστε μια συμβολική σύνδεση στο phalcon.php script:

ln -s ~/phalcon-devtools/phalcon /usr/bin/phalcon
chmod ugo+x /usr/bin/phalcon

Λήψη

Μπορείτε να κατεβάσετε ή να κλωνοποιήσετε το πακέτο που περιέχει τα εργαλεία ανάπτυξης απο Github.